Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Procedura de acordare a burselor pentru creșterea accesului în învățământul superior

Rezultate

Lista candidaților admiși / respinși în cadrul sesiunii de acordare a burselor pentru creșterea accesului în învățământul superior, proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” – POSDRU/156/1.2/G/133630. [PDF]
Metodologie

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII” – POSDRU/156/1.2/G/133630”, Activitatea 7.6. Organizarea a 3 campanii regionale de informare cu privire la accesul în învățământul superior preponderent către persoanele din mediul rural (70%) și selectarea persoanelor pentru burse pentru creșterea accesului în învățământ superior, în scopul stabilirii procedurii de acordare a burselor pentru creșterea accesului în învățământul superior studenților din grupul țintă.
Principiile acordării burselor:

  1. Bursele se acordă pe o perioadă de 5 luni, studenților înmatriculați la universitatile partenere, la facultățile implicate în proiect, în cursul anului universitar 2014-2015 la formare inițială, respectiv la programe de licență. Studenții selectati trebuie să fie înscriși în grupul țintă al proiectului.
  2. Cererile vor fi depuse până pe data de 27 octombrie 2014, ora 16. Comisia de evaluare a cererilor din cadrul proiectului va anunța rezultatele până pe data de 29 octombrie. Anunțul va fi publicat pe pagina web a proiectului.
  3.  Pentru această etapă sunt  alocate 25 burse pentru formare inițială la fiecare universitate parteneră în proiect.
  4. Cuantumul bursei este de 200 lei/lună, iar plata se va face în 2 tranșe, în funcție de alocarea fondurilor de către AM POS DRU. Plata bursei se va realiza prin virament bancar, în contul studentului.
  5. Au acces la burse studenții care nu beneficiază de un alt tip de bursă/ subvenție pentru creșterea accesului în învățământul superior în cadrul unui alt proiect POSDRU. Răspunderea privind declararea situației de incompatibilitate revine studentului.
  6. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, genul, etnia, religia, rasa, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori ca activitate conformă cu legislaţia română, apartenenţa la alte instituţii de învăţământ, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate.
  7. Bursele sunt acordate în vederea creșterii accesului în învățământul superior.
  8. În cazul retragerii din grupul țintă al proiectului sau a pierderii statutului de student în perioada de implementare a proiectului, beneficiarul de bursă va trebui să restituie integral cuantumul sumei primite în maximum o lună, iar bursa va fi redistribuită, cu  îndeplinirea  criteriile menționate în viitoarea metodologie.

Criterii de acordare a burselor:
Comisia va analiza documentele şi va ierarhiza solicitările în funcție de următoarele criterii:


Criteriu

Punctaj acordat

Studenți cu domiciliul în mediul rural

20 pct

Studenți orfani de ambii părinți

10 pct

Studenți proveniți din centrele de plasament sau alte forme de protectie juridica a copilului/tânărului.

10 pct

Studenți cu dizabilități certificate

10 pct

Studentul nu realizează venituri mai mari decât valoarea salariului minim pe economie (venitul mediu net pe membru de familie, în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii)

10 pct

Studenți orfani de un părinte

5 pct

Studenți din comunitati izolate, cf cu definitia Legii specifice

5 pct

Studentul nu realizează venituri mai mari decât valoarea salariului mediu pe economie (venitul mediu net pe membru de familie, în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii)

5 pct

Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:
-veniturile salariale şi asimilate (ex. indemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau soţia
-venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende etc.
- pensii, indiferent de natura lor
- indemnizaţia de şomaj
- alocaţii de plasament
- venituri din activităţile agricole: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/ sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea
- venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru maternitate
- indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă
- alocaţii de stat pentru copii.
Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat:
- ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nou- născuţi
- pentru un solicitant aflat în plasament, veniturile familiilor care au în plasament copii
- alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
- alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate.
Venitul lunar net mediu al studenților care au împlinit 26 de ani se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora.
Criteriul de departajare a dosarelor în caz de egalitate a punctajului va fi dat de nota de admitere în învățământul superior la forma inițială.  
Documente necesare pentru obținerea bursei:
a) Formularul de înregistrare în grupul țintă al proiectului „DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII” – POSDRU/156/1.2/G/133630” – formular tip (descarca);
b) Acord prelucrare date cu caracter personal – formular tip (descarca);
c) Cerere – formular tip (descarca);
d) Copie a cărții de identitate;
e) Copie a certificatului de naștere;
f) Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
g) Adeverință de student înmatriculat la formare inițială.
h) Documente justificative privind criteriul sau criteriile îndeplinite din prezenta metodologie (adeverințe, certificate, declarații etc.);
i) Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu are, el şi familia sa, şi alte venituri decât cele declarate – formular tip (descarca);
j) Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări – formular tip (descarca);
k) Datele referitoare la contul în care vor fi virați banii (date emise de către Banca).

Responsabilități ale Comisiei de evaluare și acordare a burselor – în procesul de acordare a burselor:
a) Va organiza procesul de primire a dosarelor pentru burse, prelucrarea acestora şi atribuirea burselor;
b) Va asigura primirea dosarelor de către studenții din grupul țintă al proiectului;
c) Va verifica documentele primite;
d) Va analiza și evalua dosarele în vederea selecției;
e) Va afișa rezultatele în maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor;
f) Va arhiva dosarele validate, iar cele nevalidate le va restitui studenților;
g) Împreună cu Echipa de management a proiectului întocmește documentația necesară plății burselor.

Responsabilități ale beneficiarilor burselor:
a) Studentul are obligația de a depune un dosar complet în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul proiectului și la avizierul Facultății de Istorie și Georgrafie, dosar care va fi înregistrat. Prezentarea unor documente false în scopul obținerii burselor, atrage restituirea burselor încasate necuvenit și răspunderea penală;
b) Beneficiarii bursei au obligația de a anunța situațiile de neîndeplinire sau încetare a îndeplinirii criteriilor de selecție Managerului de Proiect;
c) Studenții nu se vor retrage din grupul țintă al proiectului pe parcursul derulării acestuia. În cazul retragerii din grupul țintă al proiectului sau a pierderii statutului de student, beneficiarul de bursă va trebui să restituie integral cuantumul sumei primite în maximum o lună, iar bursa va fi acordată unui alt student care îndeplinește criteriile menționate în prezenta metodologie.

Dosarul cu actele necesare va fi depus la Secretariatul proiectului până la data de 27 octombrie 2014.