Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Platformă Comună ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE STUDENT

Activităţi generale

 • Dezvoltarea de programe de studii universitare de licentă şi masterat avându-se în vedere metodologia CNCIS pentru extinderea oportunităților de învățare în concordanța necesitățile pieței muncii.
 • Realizarea unor studii și analize în vederea definirii programelor universitare şi a unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii şi ale societății bazate pe cunoaştere.
 • Dezvoltarea de curriculum, dezvoltarea de materiale și instrumente didactice și de învățare, implementarea soluțiilor software pentru îmbunătățirea activităților educaționale, extinderea utilizării TIC, inclusiv e-learning.
 • Implementarea de modele de parteneriat și rețele între universități și parteneri sociali pentru dezvoltarea programelor de învățământ superior din perspectiva promovării învăţării centrate pe student pentru piața muncii.
 • Furnizarea unor programe de perfecționare pentru persoanele din grupul țintă pentru planificarea activităților de informare și orientare privind cariera studenților și absolvenților.
 • Introducerea unor sesiuni specifice de instruire și metodologii inovative în cadrul programelor de formare dezvoltate în cadrul a 3 universități şi furnizate prin proiect privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse și nediscriminarea pentru studenți în contextul căutării active a unui loc de muncă.
 • Acțiuni pentru extinderea oportunităților de învățare și facilitare a accesului la învățământul superior și integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul activităților şi proceselor din învățământul superior a 3 universități.
 • Activitati de informare și publicitate cu privire la rezultatele proiectului.

Grupul țintă

Persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului sunt:

 • Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți.
 • Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate și facultate.
 • Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.
 • Membri ai partenerilor sociali în educație.
 • Studenți, inclusiv studenți non-tradiționali.

Rezultate

Rezultatele anticipate ale proiectului vizează, în principal, îmbunătățirea unor indicatori specifici din managementul calității la nivel de instituție de învățământ superior:

 • crearea unui corp de cadre universitare la universități capabile să realizeze analize și actualizări ale programelor universitare pentriu înscriere și/sau validare în RNCIS;
 • definirea unor modele și rețele pentru crearea unui raport stabil cu piața muncii;
 • încurajarea și promovarea unor principii sănătoase pentru cooperarea în interiorul universității și între universități a principiilor transparenței și democrației, îndeosebi în relațiile cu studenții;
 • facilitarea preocupărilor studenților pentru căutare activă a unui loc de muncă.
Aceste elemente fac parte de altfel din politica și strategia Uniunii Europene: Decizia Parlamentului European nr. 2241 din 2004, Recomandările Parlamentului și Consiliului European nr. 5/09/2006, COM 2006/0163, Documentul cadru al Consiliului Uniunii Europene din mai 2004 etc., care fac trimitere la obiectivele calității și transparenței în universități.

ACTIVITATEA 1:  DEZVOLTAREA A 11 PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTĂ ŞI MASTERAT AVÂNDU-SE ÎN VEDERE CNCIS PENTRU EXTINDEREA OPORTUNITATILOR DE INVATARE IN CONCORDANTA PIATA MUNCII.
A.1.1. Actiuni privind dezvoltarea si testarea procedurilor CNCIS la nivel de universitate pentru analiza, dezvoltarea, imbunatatirea si adaptarea a 9 programe universitare.
A.1.1.1. Training 1, la fiecare universitate: Matricea CNCIS de descriere a calificarilor din invatamantul superior.
A.1.1.2. Training 2, la fiecare universitate: Metodologia analizelor ocupationale.
A.1.1.3. Seminar: Absolventul angajat !
Material ABSOLVENTUL ANGAJAT
A.1.1.4. Conferinta interregionala: Acces si succes in educatia universitara !
A.1.2. Actiuni pentru implementarea metodologiei CNCIS in dezvoltarea si adaptarea programelor de studii.
A.1.2.1. Selectarea si organizarea activitatii expertilor pentru analize si autoevaluari pentru 11 programe de studii.
A.1.2.2. Realizarea a 3 Analize Sinteza institutionala si 6 Rapoarte de autoevaluare la cele 3 universitati si inregistrarea acestora la ARACIS.
A.1.3. Imbunatatirea serviciilor de documentare stiintifica si biblioteca.
A.1.4. Actiuni pentru elaborarea/revizuirea calificarilor in invatamantul superior si inregistrarea la RNCIS pentru validare.
PDF
ACTIVITATEA 2 REALIZAREA DE STUDII SI ANALIZE ÎN VEDEREA DEFINIRII PROGRAMELOR DE STUDII ŞI A UNEI MAI BUNE CORELĂRI CU NEVOILE PIETEI MUNCII ŞI ALE SOCIETĂTII BAZATE PE CUNOAŞTERE
A.2.1. Studii de actualizare in fiecare regiune cu privire la corelarea programelor universitare cu piata muncii
A.2.2. Analiza calificarilor universitare. Analize multifact. pentru 6 calificari.
Material Analize multifactoriale
Analiza pietei muncii si ocupatiilor
A.2.3. Analiza pietei muncii si ocupatiilor.
A.2.4. Analiza studentilor. Aspecte critice in accesul la calificare prin programe.
A.2.5. Seminarii si conferinte pentru transferul de bune practici in relevarea nevoilor de competente ale pietei muncii.
A.2.5.1. Seminar: Analize multifactoriale pentru calificari universitare corelate cu nevoile pietei muncii.
A 2.5.2. Conferinta: Studiu sociologic asupra modelelor de absorbtie a absolventilor pe piata muncii in societatea bazata pe cunoastere.
PDF
ACTIVITATEA 3. DEZVOLTAREA DE CURRICULUM, DEZVOLTAREA DE MATERIALE SI INSTRUMENTE DIDACTICE SI DE ÎNVATARE, IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR SOFTWARE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR EDUCATIONALE, EXTINDEREA UTILIZARII TIC, INCLUSIV E-LEARNING.
A.3.1. Dezvoltarea materiale didactice pentru 6 programe de studii de la 3 universitati
A.3.2. Furnizarea de programe perfectionare pentru personal implicat cu dezvoltarea programelor de studii in pentru solutii software.
A.3.3. Actiuni de dezvoltarea de platforme de tip ID.
A.3.4. Extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare prin implementarea platformelor de tip e-learning
PDF
ACTIVITATEA 4 IMPLEMENTAREA DE MODELE DE PARTENERIAT SI RETELE ÎNTRE UNIVERSITĂTI SI PARTENERI SOCIALI PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE INVATAMANT SUPERIOR DIN PERSPECTIVA PROMOVĂRII ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE STUDENT PENTRU PIATA MUNCII
A.4.1. Realizarea de parteneriate privind dezvoltarea calificarilor universitare in concordanta cu nevoile pietei muncii.
A.4.1.1. Proiectarea si implementarea retelei de parteneriat intre universitatile din proiect
Protocol parteneriat
A.4.1.2. Organizarea a 3 evenimente de tip Zilele parteneriatului: Universitati competente pentru piata muncii ! Universitatea in parteneriat regional – Universitatea si Intreprinderea !
Material Universitati competente pentru piata muncii
PP Material Universitati competente pentru piata muncii
A.4.1.3. Transfer de bune practici in parteneriate de tip Universitate – Piata muncii. Elaborare Ghid de bune practici in parteneriate
A.4.2. Ateliere de lucru interregionale pentru promovarea invatarii centrate pe student pentru piata munciii.
A.4.2.1. Proiectarea si coordonarea: Platforma Comuna INVATARE CENTRATA PE STUDENT
A.4.2.2. Proiectare si coordonare Concurs on line interregional STUDENT COMPETENT PENTRU PIATA MUNCII !
Metodologie concurs
A.4.3. Proiectarea executiva si operationalizarea unei retele pentru colaborare in domeniul calificarilor universitare. Construirea Retelei Acord de parteneriate locale.
PDF
ACTIVITATEA 5: FURNIZAREA UNOR PROGRAME DE PERFECTIONARE PENTRU PERSOANELE DIN GRUPUL TINTĂ (CU EXCEPTIA GRUPULUI TINTĂ „STUDENTI”) PENTRU PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE INFORMARE SI ORIENTARE PRIVIND CARIERA STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR.
Activ.5.1. Elaborarea dosarelor de acreditare/autorizarea si obtinerea autorizarii/acreditarii pentru programe de instruire si perfectionare.
Activ.5.2. Selectarea persoanelor participante la cursuri din grupul tinta non-studenti.
Activ.5.3. Organizarea si realizarea cursurilor de perfectionare, functie de nevoile identificate in urma analizelor si studiilor antefactum.
PDF
ACTIVITATEA 6: INTRODUCEREA UNOR SESIUNI SPECIFICE DE INSTRUIRE SI METODOLOGII INOVATIVE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE DEZVOLTATE LA 3 UNIVERSITATI ŞI FURNIZATE PRIN PROIECT PRIVIND EGALITATEA DE GEN, EGALITATEA DE ŞANSE SI NEDISCRIMINAREA PENTRU STUDENTI IN CONTEXTUL CAUTARII ACTIVE A UNUI LOC DE MUNCA
A.6.1. Constituirea a 3 Proiecte – pilot: Instruire START_ UP Egal;
A.6.2. Proiectarea si realizarea mape materiale pentru instruire in Proiecte pilot privind: Egalitatea de gen, Egalitatea de sanse si Strategii antidiscriminatorii, Profil profesional.
A.6.3. Activitatea in 3 proiecte-pilot START_UP Egal pentru identificarea Potentialului loc de munca si a Profilului profesional.
A.6.4. Desfasurarea Sesiunilor de instruire pentru studenti.
Material PP Egalitate de gen
Material PP Egalitatea de sanse
Material PP Dezvoltare Durabilă
Materiale PP privind Strategii antidiscriminatorii
PP Dezvoltare durabilă și învățământul din România
PP Egalitatea de gen si șansă în Uniunea Europeană
A.6.3. Realizarea unui instrument complex de evaluare a potentialului de angajare, cu un Ghid evaluare studenti pentru piata muncii.
PDF
ACTIVITATEA 7  ACTIUNI PENTRU EXTINDEREA OPORTUNITATILOR DE INVATARE SI FACILITARE A ACCESULUI LA INVATAMANTUL SUPERIOR SI INTEGRAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE LA NIVELUL ACTIVITĂTILOR ŞI PROCESELOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR A 3 UNIVERSITATI
A.7.1 Organizarea de evenimente pentru promovarea oportunitatilor de invatare de tip ”Ziua carierei”.
A.7.2. Organizarea actiuni Vizite de studiu si Schimb de experienta intre universitati si intre parteneri si parteneri sociali
A.7.3. Proiectarea executiva pentru implementarea in curriculum-ul a 6 programe de studii a principiului dezvoltarii durabile prin module specifice.
A.7.4. Realizarea unui Manual al dezvoltarii durabile in pregatirea studentilor
A.7.5. Operationalizare instrument e-learning pentru integrarea dezvoltarii durabile la nivelul activitatilor si procelor din invatamantul superior
A.7.6. Organizarea a 3 campanii regionale de informare cu privire la accesul in invatamantul superior preponderent catre persoanele din mediul rural
PDF
ACTIVITATEA 8  ACTIVITATI DE MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI MONITORIZARE
A.8.1. Activităţi de manag. referitoare la raportare catre finanţator.
A.8.2. Elaborarea si implementarea procedurilor specifice de management.
A.8.3. Activităţi de management referitoare la achiziţiile publice.
A.8.4. Activităţi de mng. referitoare la auditul financiar si expertiza contabila.
A.8.5. Organizare procedurilor şi formelor întâlnirilor de proiect: start, periodic, ad-hoc, de evaluare rezultate.
A.8.6. Monitorizarea activitati.
A.8.7. Monitorizarea indicatorilor.
PDF
ACTIVITATEA 9  INFORMARE SI PUBLICITATE
A.9.1. Proiectare, productia si tiparirea si utilizarea materialelor de publicitate si pentru informare despre proiectul.
A.9.2. Multiplicare materialelor pentru activitatile din proiect
A.9.3. Organizarea conferinţelor de presă la fiecare partener.
A.9.4. Site-ul proiectului, la zi.
PDF