Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni !
POSDRU/156/1.2/G/133630

Procedura de acordare a burselor de tip „Start-Up” în cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” – POSDRU/156/1.2/G/133630

Metodologie

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII” – POSDRU/156/1.2/G/133630”, Activitatea 6. Introducerea unor sesiuni specifice de instruire și metodologii inovative în cadrul programelor de formare dezvoltate la 3 universități şi furnizate prin proiect privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse și nediscriminarea, pentru studenți, în contextul căutării active a unui loc de muncă, în scopul stabilirii procedurii de acordare a burselor de tip „START-UP” în învățământul superior studenților din grupul țintă, cu excepția studenților de anul I.
Principiile acordării burselor:
a) Bursele se acordă pe o perioadă de 5 luni, studenților și masteranzilor, cu excepția studenților din anul I, care sunt înmatriculați la Facultatea de Istorie și Geografie, în cursul anului universitar
2014-2015. Aceștia trebuie să fie înscriși în grupul țintă al proiectului. Cererile vor fi depuse în intervalul: 15 ianuarie - 27 ianuarie 2015.
b) Vor fi alocate 25 burse de tip „START-UP”.
c) Cuantumul bursei este de 200 lei/lună, iar plata se va face în 2 tranșe, în funcție de alocarea fondurilor de către AM POS DRU. Aceasta se va realiza prin virament bancar, în contul studentului.
d) Au acces la burse studenții care nu beneficiază de un alt tip de bursă/subvenție pentru creșterea accesului în învățământul superior în cadrul unui alt proiect POSDRU. Răspunderea privind declararea situației de incompatibilitate revine studentului.
e) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, genul, etnia, religia, rasa, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori ca activitate conformă cu legislaţia română, apartenenţa la alte instituţii de învăţământ, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate.
f) Bursele sunt acordate în vederea elaborării unei propuneri de Strategie antidiscriminatorie și a activării în proiectul-pilot „START-UP Egal” pentru identificarea potențialului loc de muncă și a profilului profesional.
g) Propunerea originală și inovativă de Strategie antidiscriminatorie aplicabilă la un potențial loc de muncă, va aborda următoarea tematică: egalitatea de gen, egalitatea de șanse și nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, inovația și Tehnologie, Informație și Comunicare (TIC), parteneriatul, fiind în concordanță cu legislația specifică în vigoare din România și Uniunea Europeană.
h) Propunerea va fi depusă la dosar sub forma unui document electronic și tipărit, care va conține, pe prima pagină, numele candidatului, semnătura acestuia și titlul propunerii. Documentul va fi în limba română, de 3000 de cuvinte, redactat în format TNR, caracter 12, spațiere la 1 rând.
i) Clasamentul se va face în funcție de punctajul obținut, în ordine descrescătoare, fiind eliminați candidații care obțin mai puțin de 50 puncte. Maximum de punctaj ce poate fi obținut este de 100 de puncte.
j) În cazul retragerii din grupul țintă al proiectului sau a pierderii statutului de student, beneficiarul de bursă va trebui să restituie integral cuantumul sumei primite în maximum o lună, iar bursa va fi acordată unui alt student care îndeplinește criteriile menționate în prezenta metodologie.
Criterii de acordare a burselor:
Comisia va analiza documentele şi va ierarhiza solicitările în funcție de următoarele criterii:

Criteriu

Punctaj acordat

Documentul este original

eliminatoriu

Documentul este inovativ

20 pct

Documentul este structurat sub forma unei strategii

15 pct

Documentul abordează tema antidiscriminării  aplicabilă la un potențial loc de muncă

15 pct

Documentul abordează tematica egalității de gen

10 pct

Documentul abordează tematica egalității de șanse și nediscriminării

10 pct

Documentul abordează tematica dezvoltării durabile

10 pct

Documentul abordează tematica Inovației și TIC

10 pct

Documentul abordează tematica parteneriatului

10 pct

Documente necesare pentru obținerea bursei:
a) Formularul de înregistrare în grupul țintă al proiectului „DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE ȘI EXTINDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU STUDENȚI ȘI PIAȚA MUNCII” – POSDRU/156/1.2/G/133630” – formular tip (se obține de la secretariatul proiectului – Corpul N, dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă);
b) Acord prelucrare date cu caracter personal – formular tip (se obține de la secretariatul proiectului – Corpul N, dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă);
c) Cerere – formular tip studenti sau formular tip masteranzi (se obține de la secretariatul proiectului – Corp N);
d) Copie a cărții de identitate (dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă);
e) Copie a certificatului de naștere (dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă);
f) Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
g) Adeverință de student / masterand înmatriculat (dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă).
h) Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări – formular tip (se obține de la secretariatul proiectului – Corpul N, dacă candidatul nu a fost deja înregistrat în grupul țintă);
i) Documentul justificativ privind criteriile îndeplinite din prezenta metodologie;
j) Datele referitoare la contul în care vor fi virați banii (date emise de către Banca).

Responsabilități ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Secretariatul proiectului și Comisia de evaluare și acordare a burselor – în procesul de acordare a burselor:
a) Va organiza procesul de primire a dosarelor pentru burse, prelucrarea acestora şi atribuirea burselor;
b) Va asigura primirea dosarelor de către studenții din grupul țintă al proiectului;
c) Va verifica documentele primite;
d) Va analiza și evalua dosarele în vederea selecției;
e) Va afișa rezultatele în maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor;
f) Va arhiva dosarele validate;
g) Întocmește documentația necesară plății burselor.

Responsabilități ale beneficiarilor burselor:
a) Studentul are obligația de a depune un dosar complet în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe site-ul proiectului și la avizierul Facultății de Istorie și Georgrafie, dosar care va fi înregistrat. Prezentarea unor documente false în scopul obținerii burselor, atrage restituirea burselor încasate necuvenit și răspunderea penală;
b) Beneficiarii bursei au obligația de a anunța situațiile de neîndeplinire sau încetare a îndeplinirii criteriilor de selecție Managerului de Proiect;
c) Studenții nu se vor retrage din grupul țintă al proiectului pe parcursul derulării acestuia. În cazul retragerii din grupul țintă al proiectului sau a pierderii statutului de student, beneficiarul de bursă va trebui să restituie integral cuantumul sumei primite în maximum o lună, iar bursa va fi acordată unui alt student care îndeplinește criteriile menționate în prezenta metodologie.

Dosarul cu actele necesare va fi depus la Secretariatul proiectului, în intervalul de depunere: 15 ianuarie - 27 ianuarie 2015.

Pentru contact și detalii: posdru133630@gmail.com